Hvad siger loven?

Støjgrænsen
Ingen må udsættes for en støjbelastning over 85 dB(A) eller impulsstøj over 137dB(C).

Impulsstøj
Impulsstøj – f.eks. fra hammerslag – anses for specielt skadelig for hørelsen. Hvis man måler støjen for at beregne støjbelastningen, skal der derfor lægges 5 dB til måleresultatet i de perioder, hvor der forekommer kraftig impulsstøj.

Unødig støj
Unødig støjbelastning skal undgås, også hvis støjbelastningen er under 85 dB(A). I praksis vurderes støj som unødig, hvis den er generende og kan dæmpes med rimelige og almindelig anerkendte foranstaltninger.

Høreværn
Der skal anvendes høreværn, hvis man udsættes for høreskadelig støj.
Der skal stilles høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A) eller impulsstøjen overstiger 135 dB(C), eller hvis støjen er stærkt generende.

Høreværn kan ikke anvendes som en permanent løsning på et støjproblem.

Når støjbelastning bestemmes, for at vurdere om støjgrænsen overskrides, tages der ikke hensyn til brug af høreværn. Støjbelastningen måles på skulderen. Hvis støjgrænsen undtagelsesvis overskrides, skal der anvendes høreværn, som sikrer at støjbelastningen – målt under høreværnet – under ingen omstændigheder overstiger 85 dB(A), ligesom impulsstøjen under ingen omstændigheder må overstige 137 dB(C). Arbejdsgiveren skal således sikre, at der anvendes effektive høreværn, mens støjen dæmpes.

Instruktion
Hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A) eller impulsstøjen overstiger 135 dB(C) er arbejdsgiveren forpligtiget til at instruere om de risici, som følger af støjen.

Arbejdsmedicinske undersøgelser
Hvis støjgrænsen overskrides, skal den ansatte have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A) eller impulsstøjen overstiger 135 dB(C), skal den ansatte have adgang til en høreundersøgelse. Undersøgelserne skal foregå uden tab af indtægt for den ansatte.

Akustik
Arbejdsrum skal være indrettet, så støjen dæmpes. Akustikken skal være tilfredsstillende – det må ikke runge. Der findes præcise regler, således at støjkyndige kan vurdere, om et arbejdsrum er lovligt

Oplysninger ved køb af maskiner
Leverandøren skal oplyse i brugsanvisningen, hvor meget maskiner støjer.

Leverandøren skal altid opgive støjniveauet på operatørpladsen. Det kaldes normalt Lp og opgives i dB(A). Hvis Lp er over 85 dB(A), skal den samlede lydudstråling fra maskinen også opgives. Det kaldes normalt Lw og opgives også i dB(A). Men det er ikke de samme dB(A)-er. Lp og Lw kan bruges til at sammenligne støjen fra forskellige maskiner, men ikke umiddelbart bruges til at vurdere støjbelastningen af personen der anvender maskinen.

Links:

1)  Beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30402

2)  Støj
At-vejledning D.6.1 Juli 2007
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-6-1-stoj

3)  Akustik i arbejdsrum
At-anvisning nr. 1.1.0.1

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-16-akustik-i-arbejdsrum

 4) Måling af støj på arbejdspladsen
At-vejledning D.7.4 Marts 2003
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-7-4-maaling-af-stoj-pa-arbejdspladsen

5) Høreværn
Vejledning om brug af høreværn At-vejledning D.5.2 Marts 2001
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/h/d-5-2-horevaern